0000358654
Przekaż darowiznę
Substancje czynne w leczeniu:

Chłoniaki nieziarnicze rozlane

obejmuje m.in. chłoniaka DLBCL oraz chłoniaka z komórek płaszcza

Nazwa substancji czynnej (leku) Europejskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej (ESMO). Opublikowane badania naukowe dowodzą, że przestrzeganie zaleceń takich gremiów naukowych sprawia, że pacjenci żyją dłużej. Czy występuje
w europejskim standardzie  leczenia (w/g ESMO)
Status refundacji przez NFZ w porównaniu z wytycznymi ESMO Dodatkowe informacje
Ibrutinib Lek w tym wskazaniu nie jest w ogóle refundowany Brak refundacji Produkt leczniczy ibrutinib w monoterapii jest wskazany do leczenia dorosłych pacjentów z nawracającym lub opornym na leczenie chłoniakiem z komórek płaszcza (ang. mantle cell lymphoma, MCL). EPAR/ChPL
Tisagenlecleucel Lek w tym wskazaniu nie jest w ogóle refundowany Brak refundacji Tisagenlecleucel jest lekiem stosowanym w leczeniu: - chłoniaka rozlanego z dużych komórek B (DLBCL) u osób dorosłych, u których nastąpił nawrót choroby lub którzy nie reagowali na leczenie po dwóch lub większej liczbie wcześniejszych terapii. EPAR/ChPL
Axicabtagene ciloleucel Lek w tym wskazaniu nie jest w ogóle refundowany Brak refundacji Produkt axicabtagene ciloleucel jest wskazany w leczeniu nawrotowego lub opornego na leczenie chłoniaka rozlanego z dużych komórek B (ang. diffuse large B-cell lymphoma, DLBCL) i pierwotnego chłoniaka śródpiersia z dużych komórek B (ang. primary mediastinal large B-cell lymphoma, PMBCL) u dorosłych pacjentów, którzy uprzednio otrzymali co najmniej dwie linie leczenia systemowego EPAR/ChPL
Nelarabine Lek w tym wskazaniu jest refundowany zgodnie z wytycznymi ESMO Pełna refundacja Nelarabina wskazana jest w leczeniu pacjentów z ostrą białaczką limfoblastyczną T-komórkową (T-ALL) i chłoniakiem limfoblastycznym T-komórkowym, u których nie było reakcji na leczenie lub wystąpiła wznowa po zastosowaniu co najmniej dwóch schematów chemioterapii. Ze względu na niewielką populację pacjentów z tymi schorzeniami informacje dotyczące stosowania w tych wskazaniach oparte są na ograniczonych danych. EPAR/ChPL Program lekowy
Lenalidomide Lek w tym wskazaniu nie jest w ogóle refundowany Brak refundacji Produkt lenalidomide w monoterapii wskazany jest w leczeniu dorosłych pacjentów z nawracającym lub opornym na leczenie chłoniakiem z komórek płaszcza. EPAR/ChPL
Temsirolimus Lek w tym wskazaniu nie jest w ogóle refundowany Brak refundacji Temsirolimus jest wskazany w leczeniu dorosłych pacjentów z nawracającym i (lub) opornym chłoniakiem z komórek płaszcza (MCL, ang. mantle cell lymphoma) EPAR/ChPL
Bortezomib Lek w tym wskazaniu jest refundowany zgodnie z wytycznymi ESMO Pełna refundacja Produkt leczniczy bortezomib w skojarzeniu z rytuksymabem, cyklofosfamidem, doksorubicyną i prednizonem wskazany jest w leczeniu dorosłych pacjentów z wcześniej nieleczonym chłoniakiem z komórek płaszcza, którzy nie kwalifikują się do przeszczepienia hematopoetycznych komórek macierzystych EPAR/ChPL Program lekowy
Pixantrone dimaleate Lek w tym wskazaniu jest refundowany dla węższej grupy pacjentów, niż to wynika z wytycznych ESMO Refundacja z ograniczeniami Produkt pixantrone dimaleate jest wskazany do stosowania w monoterapii w leczeniu wielokrotnie nawracającego lub opornego na leczenie, agresywnego chłoniaka nieziarniczego z komórek B (ang. Non-Hodgkin Lymphoma, NHL) u osób dorosłych. Nie udowodniono korzyści z leczenia piksantronem stosowanym w piątej lub dalszej linii chemioterapii u pacjentów z opornością na ostatnio stosowane leczenie. EPAR/ChPL Program lekowy