0000358654
Przekaż darowiznę
Substancje czynne w leczeniu:

Białaczka limfatyczna

Obejmuje przewlekłą białaczkę limfocytową (PBL) i ostrą białaczkę limfoblastyczną (ALL)

Nazwa substancji czynnej (leku) Europejskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej (ESMO). Opublikowane badania naukowe dowodzą, że przestrzeganie zaleceń takich gremiów naukowych sprawia, że pacjenci żyją dłużej. Czy występuje
w europejskim standardzie  leczenia (w/g ESMO)
Status refundacji przez NFZ w porównaniu z wytycznymi ESMO Dodatkowe informacje
Clofarabine Lek w tym wskazaniu jest refundowany zgodnie z wytycznymi ESMO Pełna refundacja Leczenie ostrej białaczki limfoblastycznej (ALL) u dzieci i młodzieży z nawrotem lub oporną na leczenie chorobą po zastosowaniu przynajmniej dwóch wcześniejszych standardowych cykli i w przypadku, gdy brak innych opcji pozwalających na przewidywanie długotrwałej odpowiedzi. Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania oceniono w badaniach z udziałem pacjentów w wieku ≤ 21 podczas pierwszej diagnozy. EPAR/ChPL Program lekowy
Dasatinib Lek w tym wskazaniu jest refundowany dla węższej grupy pacjentów, niż to wynika z wytycznych ESMO Refundacja z ograniczeniami Dasatinib jest wskazany do leczenia dorosłych pacjentów z: - ostrą białaczką limfoblastyczną (ang. acute lymphoblastic leukaemia, ALL) z chromosomem Philadelphia (Ph+) oraz z limfoblastyczną postacią przełomu blastycznego CML, w przypadku oporności lub nietolerancji wcześniejszej terapii. EPAR/ChPL Program lekowy
Nelarabine Lek w tym wskazaniu jest refundowany zgodnie z wytycznymi ESMO Pełna refundacja Nelarabina wskazana jest w leczeniu pacjentów z ostrą białaczką limfoblastyczną T-komórkową (TALL) i chłoniakiem limfoblastycznym T-komórkowym, u których nie było reakcji na leczenie lub wystąpiła wznowa po zastosowaniu co najmniej dwóch schematów chemioterapii. Ze względu na niewielką populację pacjentów z tymi schorzeniami informacje dotyczące stosowania w tych wskazaniach oparte są na ograniczonych danych. EPAR/ChPL Program lekowy
6-mercaptopurine monohydrate Lek w tym wskazaniu jest refundowany zgodnie z wytycznymi ESMO Pełna refundacja Produkt 6-mercaptopurine monohydrate jest wskazany do stosowania w leczeniu ostrej białaczki limfoblastycznej (ang. acute lymphoblastic leukaemia, ALL) u osób dorosłych, młodzieży i dzieci. EPAR/ChPL Program lekowy
Blinatumomab Lek w tym wskazaniu jest refundowany zgodnie z wytycznymi ESMO Pełna refundacja Uwaga: Ten lek nie znajduje się w rekomendacjach ESMO, ale jest brany pod uwagę przy wyliczeniu Oncoindexu, ponieważ jest refundowany przez NFZ. Produkt leczniczy blinatumomab w monoterapii jest wskazany do stosowania w leczeniu osób dorosłych z nawrotową lub oporną na leczenie ostrą białaczką limfoblastyczną (ang. acute lymphoblastic leukaemia, ALL) z komórek prekursorowych linii B bez chromosomu Philadelphia i z ekspresją antygenu CD19. Produkt leczniczy blinatumomab w monoterapii jest wskazany do stosowania w leczeniu dzieci i młodzieży od 1. roku życia z ostrą białaczką limfoblastyczną (ALL) z komórek prekursorowych linii B bez chromosomu Philadelphia i z ekspresją antygenu CD19, nawrotową albo oporną na leczenie po wcześniejszym zastosowaniu co najmniej dwóch schematów leczenia lub nawrotową po wcześniejszym przeszczepieniu allogenicznych krwiotwórczych komórek macierzystych. EPAR/ChPL Program lekowy
Ponatinib Lek w tym wskazaniu nie jest w ogóle refundowany Brak refundacji Produkt ponatinib jest wskazany do stosowania u dorosłych pacjentów z: • ostrą białaczką limfoblastyczną z obecnością chromosomu Filadelfia (Ph+ ALL) z opornością lub nietolerancją leczenia dazatynibem i dla których kolejne leczenie imatynibem nie jest właściwe ze względów klinicznych, lub u pacjentów z mutacją T315I. EPAR/ChPL
Pegaspargase Lek w tym wskazaniu jest refundowany zgodnie z wytycznymi ESMO Pełna refundacja Produkt leczniczy pegaspargase wskazany jest jako element skojarzonego leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej (ALL, ang. acute lymphoblastic leukemia) u dzieci i młodzieży od urodzenia do 18 lat oraz u dorosłych. EPAR/ChPL Program lekowy
Asparaginase Lek w tym wskazaniu nie jest w ogóle refundowany Brak refundacji Produkt asparaginase wskazany jest jako element skojarzonego leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej (ALL, ang. acute lymphoblastic leukemia) u dzieci i młodzieży od urodzenia do 18 lat oraz u dorosłych. EPAR/ChPL
Obinutuzumab Lek w tym wskazaniu jest refundowany dla węższej grupy pacjentów, niż to wynika z wytycznych ESMO Refundacja z ograniczeniami Obinutuzumab w skojarzeniu z chlorambucylem jest wskazany do stosowania u dorosłych z wcześniej nieleczoną przewlekłą białaczką limfocytową (PBL), u których z powodu chorób współistniejących nie należy stosować leczenia opartego na pełnej dawce fludarabiny. EPAR/ChPL Program lekowy
Idelalisib Lek w tym wskazaniu nie jest w ogóle refundowany Brak refundacji Produkt idelalisib jest wskazany do stosowania w terapii skojarzonej z przeciwciałem monoklonalnym anty-CD20 (rytuksymabem lub ofatumumabem) w leczeniu dorosłych pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową (PBL): • którzy uprzednio otrzymywali co najmniej jedną terapię, lub • jako leczenie pierwszego rzutu w przypadku występowania delecji 17p lub mutacji TP53 u pacjentów, którzy nie kwalifikują się do innych terapii. EPAR/ChPL
Ibrutinib Lek w tym wskazaniu jest refundowany dla węższej grupy pacjentów, niż to wynika z wytycznych ESMO Refundacja z ograniczeniami Produkt leczniczy ibrutinib w monoterapii jest wskazany do leczenia dorosłych pacjentów z wcześniej nieleczoną przewlekłą białaczką limfocytową (ang. chronic lymphocytic leukaemia, CLL). Produkt leczniczy ibrutinib w monoterapii lub w skojarzeniu z bendamustyną i rytuksymabem (BR) jest wskazany do leczenia dorosłych pacjentów z CLL, którzy otrzymali co najmniej jedną wcześniejszą terapię. EPAR/ChPL Program lekowy
Venetoclax Lek w tym wskazaniu jest refundowany zgodnie z wytycznymi ESMO Pełna refundacja Produkt venetoclax w skojarzeniu z rytuksymabem jest wskazany w leczeniu przewlekłej białaczki limfocytowej (PBL, ang. chronic lymphocytic leukaemia, CLL) u dorosłych pacjentów, którzy zostali uprzednio poddani co najmniej jednej terapii. Produkt Venclyxto w monoterapii jest wskazany w leczeniu PBL: • u dorosłych pacjentów z obecnością delecji w obszarze 17p lub mutacją TP53, u których leczenie inhibitorem szlaku sygnałowego receptora komórek B jest nieodpowiednie lub nie powiodło się, lub • u dorosłych pacjentów bez delecji w obszarze 17p lub mutacji TP53, u których nie powiodła się zarówno immunochemioterapia, jak i leczenie inhibitorem szlaku sygnałowego receptora komórek B. EPAR/ChPL Program lekowy
Inotuzumab ozogamicin Lek w tym wskazaniu nie jest w ogóle refundowany Brak refundacji Produkt leczniczy inotuzumab ozogamicin jest wskazany w monoterapii w leczeniu dorosłych pacjentów z nawrotową lub oporną na leczenie ostrą białaczką limfoblastyczną (ALL, ang. acute lymphoblastic leukaemia) wywodzącą się z komórek prekursorowych limfocytów B, z ekspresją antygenu CD22. W przypadku dorosłych pacjentów z nawrotową lub oporną na leczenie ALL wywodzącą się z komórek prekursorowych limfocytów B z chromosomem Philadelphia (Ph+) powinno wystąpić niepowodzenie leczenia co najmniej jednym inhibitorem kinazy tyrozynowej (TKI, ang. tyrosine kinase inhibitor). EPAR/ChPL
Tisagenlecleucel Lek w tym wskazaniu nie jest w ogóle refundowany Brak refundacji Produkt leczniczy tisagenlecleucel jest wskazany w leczeniu: - Dzieci, młodzieży i młodych dorosłych w wieku do 25 lat z ostrą białaczką limfoblastyczną (ALL) z komórek B, oporną na leczenie, która znajduje się w fazie nawrotu po transplantacji lub w fazie drugiego bądź kolejnego nawrotu. EPAR/ChPL
Rituximab Lek w tym wskazaniu jest refundowany zgodnie z wytycznymi ESMO Pełna refundacja Przewlekła białaczka limfocytowa (PBL): Produkt rituximab w skojarzeniu z chemioterapią jest wskazany u chorych z PBL w leczeniu wcześniej nieleczonych chorych oraz u chorych opornych na leczenie lub z nawrotem choroby. Dostępna jest ograniczona ilość danych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania u pacjentów uprzednio leczonych przeciwciałami monoklonalnymi, w tym produktem rituximab, lub u pacjentów wcześniej opornych na leczenie produktem rituximab w skojarzeniu z chemioterapią. EPAR/ChPL Program lekowy
Imatinib Lek w tym wskazaniu jest refundowany zgodnie z wytycznymi ESMO Pełna refundacja Produkt leczniczy imatinib jest wskazany w leczeniu: - dorosłych pacjentów oraz dzieci i młodzieży z nowo rozpoznaną ostrą białaczką limfoblastyczną z chromosomem Philadelphia (Ph+ ALL) w skojarzeniu z chemioterapią - dorosłych pacjentów z nawracającą lub oporną na leczenie Ph+ ALL w monoterapii. EPAR/ChPL Program lekowy