0000358654
Przekaż darowiznę
Substancje czynne w leczeniu:

Białaczka szpikowa

Obejmuje przewlekłą białaczkę szpikową i ostrą białaczkę szpikową

Nazwa substancji czynnej (leku) Europejskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej (ESMO). Opublikowane badania naukowe dowodzą, że przestrzeganie zaleceń takich gremiów naukowych sprawia, że pacjenci żyją dłużej. Czy występuje
w europejskim standardzie  leczenia (w/g ESMO)
Status refundacji przez NFZ w porównaniu z wytycznymi ESMO Dodatkowe informacje
Dasatinib Lek w tym wskazaniu jest refundowany dla węższej grupy pacjentów, niż to wynika z wytycznych ESMO Refundacja z ograniczeniami Dasatinib jest wskazany do leczenia dorosłych pacjentów z: - nowo rozpoznaną przewlekłą białaczką szpikową (ang. chronic myelogenous leukemia, CML) z chromosomem Philadelphia (ang. Philadelphia chromosome positive, Ph+) w fazie przewlekłej (ang. chronic phase, CP), - przewlekłą białaczką szpikową w fazie przewlekłej, w fazie akceleracji lub w fazie przełomu blastycznego w przypadku oporności lub nietolerancji na uprzednie leczenie, w tym leczenie metasulfonianem imatynibu, - ostrą białaczką limfoblastyczną (ang. acute lymphoblastic leukaemia, ALL) z chromosomem Philadelphia (Ph+) oraz z limfoblastyczną postacią przełomu blastycznego CML, w przypadku oporności lub nietolerancji wcześniejszej terapii. Dasatinib jest wskazany do leczenia dzieci i młodzieży z: - nowo rozpoznaną przewlekłą białaczką szpikową z chromosomem Philadelphia w fazie przewlekłej (ang. Philadelphia chromosome positive chronic myelogenous leukaemia in the chronic phase, Ph+ CML CP) lub Ph+ CML CP w przypadku oporności lub nietolerancji na uprzednie leczenie, w tym leczenie imatynibem. EPAR/ChPL Program lekowy
Nilotinib Lek w tym wskazaniu jest refundowany dla węższej grupy pacjentów, niż to wynika z wytycznych ESMO Refundacja z ograniczeniami Nilotinib jest wskazany w leczeniu: - pacjentów dorosłych oraz dzieci i młodzieży z nowo rozpoznaną przewlekłą białaczką szpikową (CML) z chromosomem Philadelphia w fazie przewlekłej, - pacjentów dorosłych z CML z chromosomem Philadelphia w fazie przewlekłej lub fazie akceleracji, w przypadku oporności lub nietolerancji na uprzednie leczenie, w tym leczenie imatynibem. Nie są dostępne dane dotyczące skuteczności u pacjentów z CML w przełomie blastycznym, - dzieci i młodzieży z CML z chromosomem Philadelphia w fazie przewlekłej, w przypadku oporności lub nietolerancji na uprzednie leczenie, w tym leczenie imatynibem. EPAR/ChPL Program lekowy
Ponatinib Lek w tym wskazaniu nie jest w ogóle refundowany Brak refundacji Produkt ponatinib jest wskazany do stosowania u dorosłych pacjentów z fazą przewlekłą, fazą akceleracji lub fazą przełomu blastycznego przewlekłej białaczki szpikowej (CML) z opornością lub nietolerancją leczenia dazatynibem lub nilotynibem i dla których kolejne leczenie imatynibem nie jest właściwe ze względów klinicznych, lub u pacjentów z mutacją T315I. EPAR/ChPL
Bosutinib Lek w tym wskazaniu jest refundowany dla węższej grupy pacjentów, niż to wynika z wytycznych ESMO Refundacja z ograniczeniami Bosutinib jest wskazany w leczeniu dorosłych pacjentów z: - nowo rozpoznaną przewlekłą białaczką szpikową (CML, ang. chronic myelogenous leukaemia) z chromosomem Philadelphia (CML Ph+) w fazie przewlekłej (CP, ang. chronic phase), - CML Ph+ w fazie przewlekłej (CP), fazie akceleracji (AP, ang. accelerated phase) i fazie przełomu blastycznego (BP, ang. blast phase), którzy byli wcześniej leczeni jednym lub wieloma inhibitorami kinazy tyrozynowej i w przypadku których imatynib, nilotynib i dasatynib nie są właściwymi produktami leczniczymi. EPAR/ChPL Program lekowy
Histamine dihydrochloride  Lek w tym wskazaniu nie jest w ogóle refundowany Brak refundacji Leczenie podtrzymujące produktem histamine dihydrochloride wskazane jest w skojarzeniu z interleukiną 2 (IL-2) u osób dorosłych, u których uzyskano pierwszą remisję w przebiegu ostrej białaczki szpikowej (ang. acute myeloid leukaemia, AML). Nie wykazano w pełni skuteczności leczenia produktem histamine dihydrochloride u pacjentów w wieku powyżej 60 lat. EPAR/ChPL
Azacitidine Lek w tym wskazaniu jest refundowany zgodnie z wytycznymi ESMO Pełna refundacja Produkt azacitidine jest wskazany do leczenia pacjentów dorosłych, niekwalifikujących się do przeszczepienia krwiotwórczych komórek macierzystych (ang. haematopoietic stem cell transplantation, HSCT), z: • ostrą białaczką szpikową (ang. acute myeloid leukaemia, AML) z 20-30% blastów i wieloliniową dysplazją, zgodnie z klasyfikacją Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), • AML z >30% blastów w szpiku, zgodnie z klasyfikacją WHO. EPAR/ChPL Program lekowy
Decitabine Lek w tym wskazaniu nie jest w ogóle refundowany Brak refundacji Decitabine jest wskazany do leczenia pacjentów dorosłych z nowo rozpoznaną po raz pierwszy lub kolejny ostrą białaczką szpikową (ang. acute myeloid leukaemia, AML), zgodnie z klasyfikacją Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), którzy nie kwalifikują się do standardowej indukcji chemioterapii. EPAR/ChPL
Midostaurin Lek w tym wskazaniu nie jest w ogóle refundowany Brak refundacji Produkt leczniczy midostaurin jest wskazany: - w skojarzeniu ze standardową chemioterapią indukcyjną daunarubicyną i cytarabiną oraz konsolidacyjną dużymi dawkami cytarabiny, oraz u pacjentów z całkowitą odpowiedzią, a następnie jako monoterapia podtrzymująca produktem leczniczym midostaurin u dorosłych pacjentów z noworozpoznaną ostrą białaczką szpikową (ang. acute myeloid leukaemia - AML) z mutacją genu FLT3. EPAR/ChPL
Gemtuzumab ozogamicin Lek w tym wskazaniu nie jest w ogóle refundowany Brak refundacji Produkt leczniczy gemtuzumab ozogamicin jest wskazany do stosowania w skojarzeniu z daunorubicyną (DNR) i cytarabiną (AraC) w leczeniu pacjentów w wieku 15 lat i starszych z wcześniej nieleczoną ostrą białaczką szpikową z ekspresją antygenu CD-33 (AML, ang. acute myeloid leukaemia) de novo, z wyjątkiem ostrej białaczki promielocytowej (APL, ang. acute promyelocytic leukaemia). EPAR/ChPL
Daunorubicin / cytarabine Lek w tym wskazaniu nie jest w ogóle refundowany Brak refundacji Daunorubicin / cytarabine jest wskazany do stosowania u dorosłych w leczeniu nowo rozpoznanej ostrej białaczki szpikowej zależnej od terapii (ang. therapy-related acute myeloid leukaemia, t-AML) lub ostrej białaczki szpikowej z cechami zależnymi od mielodysplazji (ang. acute myeloid leukaemia with myelodysplasia-related changes, AML-MRC). EPAR/ChPL
Gilteritinib fumarate Lek w tym wskazaniu nie jest w ogóle refundowany Brak refundacji Produkt gilteritinib fumarate jest wskazany w monoterapii nawrotowej lub opornej na leczenie ostrej białaczki szpikowej (ang. acute myeloid leukaemia, AML) z mutacją FLT3 u dorosłych pacjentów EPAR/ChPL