0000358654
Przekaż darowiznę
Substancje czynne w leczeniu:

Szpiczak mnogi i nowotwory z komórek plazmatycznych

Nazwa substancji czynnej (leku) Europejskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej (ESMO). Opublikowane badania naukowe dowodzą, że przestrzeganie zaleceń takich gremiów naukowych sprawia, że pacjenci żyją dłużej. Czy występuje
w europejskim standardzie  leczenia (w/g ESMO)
Status refundacji przez NFZ w porównaniu z wytycznymi ESMO Dodatkowe informacje
Daratumumab Lek w tym wskazaniu jest refundowany dla węższej grupy pacjentów, niż to wynika z wytycznych ESMO Refundacja z ograniczeniami Produkt leczniczy daratumumab jest wskazany: - w skojarzeniu z bortezomibem, melfalanem i prednizonem w leczeniu dorosłych pacjentów z nowo rozpoznanym szpiczakiem mnogim, którzy nie kwalifikują się do autologicznego przeszczepienia komórek macierzystych. - w monoterapii u dorosłych pacjentów z nawrotowym i opornym na leczenie szpiczakiem mnogim, których wcześniejsze leczenie obejmowało inhibitor proteasomu i lek immunomodulujący i u których nastąpiła progresja choroby w trakcie ostatniego leczenia; - w skojarzeniu z lenalidomidem i deksametazonem lub bortezomibem i deksametazonem w leczeniu dorosłych pacjentów ze szpiczakiem mnogim, którzy otrzymali co najmniej jedną wcześniejszą terapię. EPAR/ChPL Program lekowy
Elotuzumab Lek w tym wskazaniu nie jest w ogóle refundowany Brak refundacji Produkt leczniczy elotuzumab w skojarzeniu z lenalidomidem i deksametazonem jest wskazany w leczeniu szpiczaka mnogiego u dorosłych pacjentów, u których zastosowano wcześniej co najmniej jedną terapię. EPAR/ChPL
Panobinostat Lek w tym wskazaniu nie jest w ogóle refundowany Brak refundacji Panobinostat w skojarzeniu z bortezomibem i deksametazonem, jest wskazany w leczeniu dorosłych pacjentów z nawracającym i (lub) opornym na leczenie szpiczakiem plazmocytowym (mnogim), którzy wcześniej otrzymali przynajmniej dwa schematy leczenia zawierające bortezomib i lek immunomodulujący. EPAR/ChPL
Pomalidomide Lek w tym wskazaniu jest refundowany dla węższej grupy pacjentów, niż to wynika z wytycznych ESMO Refundacja z ograniczeniami Produkt leczniczy pomalidomide w skojarzeniu z deksametazonem jest wskazany w leczeniu dorosłych pacjentów z nawrotowym i opornym szpiczakiem mnogim, u których stosowano uprzednio co najmniej dwa schematy leczenia, obejmujące zarówno lenalidomid i bortezomib, i u których w trakcie ostatniego leczenia nastąpiła progresja choroby. EPAR/ChPL Program lekowy
Carfilzomib Lek w tym wskazaniu jest refundowany dla węższej grupy pacjentów, niż to wynika z wytycznych ESMO Refundacja z ograniczeniami Carfilzomibw skojarzeniu z lenalidomidem i deksametazonem lub tylko z deksametazonem jest wskazany do stosowania w leczeniu dorosłych pacjentów ze szpiczakiem mnogim, u których wcześniej zastosowano przynajmniej jeden schemat leczenia. EPAR/ChPL Program lekowy
Ixazomib Lek w tym wskazaniu nie jest w ogóle refundowany Brak refundacji Ixazomib w skojarzeniu z lenalidomidem i deksametazonem jest wskazane do stosowania w leczeniu dorosłych pacjentów ze szpiczakiem mnogim, u których stosowano wcześniej co najmniej jeden schemat leczenia. EPAR/ChPL
Lenalidomide Lek w tym wskazaniu jest refundowany dla węższej grupy pacjentów, niż to wynika z wytycznych ESMO Refundacja z ograniczeniami Produkt lenalidomide w monoterapii jest wskazany do stosowania w leczeniu podtrzymującym dorosłych pacjentów z noworozpoznanym szpiczakiem mnogim po autologicznym przeszczepie komórek macierzystych. Produkt lenalidomide w terapii skojarzonej jest wskazany do stosowania w leczeniu dorosłych pacjentów z nieleczonym uprzednio szpiczakiem mnogim, którzy nie kwalifikują się do przeszczepu. Produkt lenalidomide w skojarzeniu z deksametazonem jest wskazany do leczenia dorosłych pacjentów ze szpiczakiem mnogim, u których stosowano uprzednio co najmniej jeden schemat leczenia. EPAR/ChPL Program lekowy
Thalidomide Lek w tym wskazaniu nie jest w ogóle refundowany Brak refundacji Thalidomide w połączeniu z melfalanem i prednizonem jest wskazany do stosowania w leczeniu pierwszego rzutu nieleczonego szpiczaka mnogiego u pacjentów w wieku ≥ 65 lat lub u pacjentów niekwalifikujących się do chemioterapii wysokodawkowej. EPAR/ChPL
Dexamethasone Lek w tym wskazaniu jest refundowany zgodnie z wytycznymi ESMO Pełna refundacja Dexamethasone jest wskazany do stosowania u osób dorosłych w leczeniu objawowego szpiczaka mnogiego w skojarzeniu z innymi produktami leczniczymi. EPAR/ChPL Program lekowy