0000358654
Przekaż darowiznę
Substancje czynne w leczeniu:

Nowotwór złośliwy jajnika

Nazwa substancji czynnej (leku) Europejskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej (ESMO). Opublikowane badania naukowe dowodzą, że przestrzeganie zaleceń takich gremiów naukowych sprawia, że pacjenci żyją dłużej. Czy występuje
w europejskim standardzie  leczenia (w/g ESMO)
Status refundacji przez NFZ w porównaniu z wytycznymi ESMO Dodatkowe informacje
Bevacizumab Lek w tym wskazaniu jest refundowany dla węższej grupy pacjentów, niż to wynika z wytycznych ESMO Refundacja z ograniczeniami Bewacyzumab w skojarzeniu z karboplatyną i paklitakselem jest wskazany w leczeniu pierwszego rzutu u dorosłych pacjentów z zaawansowanym (w stadium IIIB, IIIC i IV wg klasyfikacji FIGO Międzynarodowa Federacja Ginekologii i Położnictwa) rakiem jajnika, rakiem jajowodu i pierwotnym rakiem otrzewnej. (Patrz punkt 5.1). Bewacyzumab w skojarzeniu z karboplatyną i gemcytabiną lub w skojarzeniu z karboplatyną i paklitakselem jest wskazany w leczeniu dorosłych pacjentów z pierwszym nawrotem wrażliwego na związki platyny raka jajnika, raka jajowodu lub pierwotnego raka otrzewnej, u których nie stosowano wcześniej bewacyzumabu ani innych inhibitorów VEGF lub leków działających na receptor dla VEGF. Bewacyzumab w skojarzeniu z paklitakselem, topotekanem lub pegylowaną liposomalną doksorubicyną jest wskazany w leczeniu dorosłych pacjentów z nawrotem opornego na związki platyny raka jajnika, raka jajowodu lub pierwotnego raka otrzewnej, którzy otrzymali wcześniej nie więcej niż dwa schematy chemioterapii i u których nie stosowano wcześniej bewacyzumabu ani innych inhibitorów VEGF lub leków działających na receptor dla VEGF (patrz punkt 5.1). EPAR/ChPL Program lekowy
Trabectedin Lek w tym wskazaniu nie jest w ogóle refundowany Brak refundacji Produkt leczniczy trabectedin w skojarzeniu z pegylowaną liposomalną doksorubicyną (PLD) jest wskazany w leczeniu pacjentów z wznową raka jajnika wrażliwego na związki platyny. EPAR/ChPL
Olaparib Lek w tym wskazaniu jest refundowany dla węższej grupy pacjentów, niż to wynika z wytycznych ESMO Refundacja z ograniczeniami Produkt olaparib jest wskazany do stosowania w monoterapii, w leczeniu podtrzymującym dorosłych pacjentek z platynowrażliwym nawrotowym surowiczym rakiem jajnika o niskim stopniu zróżnicowania (ang. high grade), rakiem jajowodu lub pierwotnym rakiem otrzewnej, z mutacją BRCA (dziedziczną i (lub) somatyczną), u których uzyskano odpowiedź (odpowiedź całkowitą lub odpowiedź częściową) na chemioterapię opartą na związkach platyny. EPAR/ChPL Program lekowy
Niraparib Lek w tym wskazaniu nie jest w ogóle refundowany Brak refundacji Produkt niraparib jest przeznaczony do stosowania w monoterapii podtrzymującej u dorosłych pacjentek z platynowrażliwym nawrotowym słabo (nisko) zróżnicowanym surowiczym nabłonkowym rakiem jajnika (ang. high grade), jajowodu lub otrzewnej, u których uzyskano częściową lub pełną odpowiedź na chemioterapię pochodnymi platyny. EPAR/ChPL
Rucaparib Lek w tym wskazaniu nie jest w ogóle refundowany Brak refundacji Produkt leczniczy rucaparib jest wskazany do stosowania jako monoterapia w leczeniu wrażliwego na związki platyny pochodzenia nabłonkowego raka jajników, raka jajowodów, pierwotnego raka otrzewnej o wysokim stopniu złośliwości, we wznowie lub postępującego , z mutacjami BRCA w komórkach linii zarodkowej i (lub) komórkach somatycznych u dorosłych pacjentek, które otrzymały wcześniej dwie lub więcej linii chemioterapii opartej na platynie i które nie są w stanie tolerować dalszej chemioterapii opartej na platynie. EPAR/ChPL