0000358654
Przekaż darowiznę

Status refundacyjny:
Refundacja z ograniczeniami

Nowotwór: Choroba Hodgkina

Wskazanie:

Brentuximab vedotin jest wskazany w leczeniu dorosłych pacjentów z nawrotowym lub opornym na leczenie chłoniakiem ziarniczym (chłoniakiem Hodgkina, ang. Hodgkin’s lymphoma, HL) CD30+: 1. po autologicznym przeszczepie komórek macierzystych szpiku (ang. autologous stem cell transplant, ASCT) lub 2. po co najmniej dwóch wcześniejszych terapiach, w przypadku, gdy ASCT lub wielolekowa chemioterapia nie stanowi opcji leczenia. ADCETRIS jest wskazany w leczeniu dorosłych pacjentów z chłoniakiem ziarniczym CD30+, u których występuje zwiększone ryzyko nawrotu lub progresji choroby po ASCT.

Informacje o refundacji:

LECZENIE OPORNYCH I NAWROTOWYCH POSTACI CHŁONIAKÓW CD30+ (C 81 Choroba Hodgkina; C 84.5 Inne i nieokreślone chłoniaki T)

EPAR/ChPL

Program lekowy

Szczegóły

Klasyfikacja anatomiczno-terapeutyczno-chemiczna. Przynależność do kategorii ATC :
L01XC
L01XC Monoclonal antibodies
Czy lek został dopuszczony do obrotu przez Europejską Agencję Leków.Status rejestracji przez EMA :
Dopuszczony do obrotu
Data dopuszczenia leku do obrotu na terenie Unii Europejskiej.Data rejestracji przez EMA :
2012-10-25
Dopuszczenie warunkowe oznacza, że producent leku zobowiązany jest do prowadzenia dalszych badań potwierdzających skuteczność i bezpieczeństwo leku.Czy EMA warunkowy :
Nie
Tzw. leki sieroce to leki stosowane w leczeniu chorób rzadkich. Substancje o tym statusie przechodzą inną procedurę rejestracji.Czy EMA sierocy :
Nie
Leki biologiczne to produkty lecznicze zawierające co najmniej jedną substancję czynną wytwarzaną przez organizm żywy lub pochodzącą z organizmu żywego. Substancje o tym statusie przechodzą inną procedurę rejestracji.Czy EMA biologiczny :
Tak