0000358654
Przekaż darowiznę

Status refundacyjny:
Refundacja z ograniczeniami

Nowotwór: Nowotwór złośliwy jelita grubego

Wskazanie:

Produkt leczniczy panitumumab jest wskazany do stosowania u dorosłych pacjentów z rakiem jelita grubego z przerzutami (ang. metastatic colorectal cancer, mCRC) i z genami RAS bez mutacji (typ dziki): • w pierwszym rzucie w skojarzeniu ze schematem leczenia FOLFOX lub FOLFIRI. • w drugim rzucie w skojarzeniu ze schematem leczenia FOLFIRI u pacjentów, którzy otrzymywali w pierwszym rzucie chemioterapię opartą na fluoropirymidynie (z wyłączeniem irynotekanu). • w monoterapii po niepowodzeniu leczenia schematami zawierającymi fluoropirymidynę, oksaliplatynę i irynotekan.

Informacje o refundacji:

B.4. LECZENIE ZAAWANSOWANEGO RAKA JELITA GRUBEGO (ICD-10 C 18 – C 20)

EPAR/ChPL

Program lekowy

Szczegóły

Klasyfikacja anatomiczno-terapeutyczno-chemiczna. Przynależność do kategorii ATC :
L01XC
L01XC Monoclonal antibodies
Czy lek został dopuszczony do obrotu przez Europejską Agencję Leków.Status rejestracji przez EMA :
Dopuszczony do obrotu
Data dopuszczenia leku do obrotu na terenie Unii Europejskiej.Data rejestracji przez EMA :
2007-12-03
Dopuszczenie warunkowe oznacza, że producent leku zobowiązany jest do prowadzenia dalszych badań potwierdzających skuteczność i bezpieczeństwo leku.Czy EMA warunkowy :
Nie
Tzw. leki sieroce to leki stosowane w leczeniu chorób rzadkich. Substancje o tym statusie przechodzą inną procedurę rejestracji.Czy EMA sierocy :
Nie
Leki biologiczne to produkty lecznicze zawierające co najmniej jedną substancję czynną wytwarzaną przez organizm żywy lub pochodzącą z organizmu żywego. Substancje o tym statusie przechodzą inną procedurę rejestracji.Czy EMA biologiczny :
Tak