0000358654
Przekaż darowiznę

Regulamin dla użytkowników

§1 Postanowienia Ogólne

 1. Właścicielem portalu www.oncoindex.org (zwanego dalej: „Portalem”) jest Alivia – Fundacja Onkologiczna Osób Młodych, z siedzibą w Warszawie 02-796 przy ul. Zaruby 9 lok. 131, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000358654 (zwana dalej: „Operatorem Portalu”).
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Portalu oraz z oferowanych za jego pośrednictwem Usług.
 3. Regulamin jest udostępniony Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej, w formie, która umożliwia pozyskiwanie, odtwarzanie i utrwalenie Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się użytkownik Portalu.
 4. Korzystanie z Portalu oznacza zapoznanie się, zaakceptowanie i przestrzeganie przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Wszelkie prawa autorskie dotyczące nazwy Portalu, wyglądu graficznego, oprogramowania, bazy danych i elementów graficznych stron, które zostały udostępnione Użytkownikom przez Portal podlegają ochronie prawnej i są własnością Operatora Portalu.
 6. Niniejszy Portal jest informacyjną stroną internetową służącą do publikacji wartości Oncoindexu, informacji o dostępności terapii onkologicznych w Polsce oraz informacji o lekach wykorzystywanych w tego rodzaju terapiach. Portal służy do informowania opinii publicznej o wartościach i zmianach w czasie Oncoindexu i Suboncoindexów. Portal pozwala również na wyszukanie listy leków, które są wykorzystywane do leczenia poszczególnych chorób onkologicznych. Użytkownicy portalu mają również możliwość podpisania się pod petycją dotyczącą dostępności terapii onkologicznych oraz mają dostęp do informacji związanych z projektem Oncoindex.
 7. Portal nie zawiera treści sponsorowanych, ani treści o charakterze reklamowym odnoszących się do leków lub zachęcających do dokonania zakupu konkretnych produktów w konkretnych placówkach. Operator Portalu nie prowadzi ani też nie pośredniczy w jakiejkolwiek sprzedaży towarów lub usług na rzecz Użytkowników za pośrednictwem Internetu. Tym samym treści prezentowane na Portalu mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią reklamy produktów leczniczych w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2211 z późn. zm.).
 8. Operator Portalu nie udziela świadczeń zdrowotnych. Tym samym korzystanie z Portalu, odbywa się bez udziału podmiotu wykonującego działalność leczniczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 160 z późn. zm.).
 9. W ramach Portalu, Operator Portalu zobowiązuje się do świadczenia Usługi w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 10. Korzystanie z Portalu przez Użytkownika będącego konsumentem jest bezpłatne i dobrowolne. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Portalu poprzez opuszczenie strony WWW Portalu w przeglądarce internetowej.
 11. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta pomiędzy Stronami z chwilą skutecznego otwarcia przez Użytkownika strony WWW Portalu w przeglądarce internetowej. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.

§2 Definicje

 1. Adres e-mail Użytkownika - adres poczty elektronicznej, której wyłącznym dysponentem jest Użytkownik.
 2. ChPL – Charakterystyka produktu leczniczego.
 3. ESMO - European Society for Medical Oncology
 4. Newsletter - elektroniczna forma biuletynu informacyjnego, który może być wysyłany drogą emailową do Użytkowników Portalu, zawierającego przegląd aktualnych nowości, wiadomości z branży, prezentacje najnowszych produktów, realizacji, prezentacji firm.
 5. Oncoindex - Oncoindex to zagregowany wskaźnik odzwierciedlający poziom dostępności do leków onkologicznych zalecanych w leczeniu przez europejskie towarzystwa naukowe. Pozwala na ocenę, czy polscy pacjenci mogą liczyć na leczenie zgodne z aktualną wiedzą medyczną. W ramach Oncoindexu badaniu poddawane są wybrane obszary terapeutyczne. Następnie – w ramach Oncoindexu – bada się, czy dla danego rodzaju raka w okresie ostatnich piętnastu lat zarejestrowano przynajmniej jedną nową terapię rekomendowaną przez European Society for Medical Oncology (ESMO). Prace analityczne wykonywane są we współpracy z doświadczonym podmiotem zewnętrznym, a szczegółowe informacje o przyjętej metodologii obliczania Oncoindexu znajdują się na Portalu.
 6. Regulamin - niniejszy Regulamin.
 7. Suboncoindex – Suboncoindex to wskaźnik odzwierciedlający poziom dostępności do leków onkologicznych zalecanych w leczeniu przez europejskie towarzystwa naukowe w danym wskazaniu. Pozwala na ocenę czy polscy pacjenci z danym rodzajem choroby nowotworowej mogą liczyć na leczenie zgodne z aktualną wiedzą medyczną.
 8. Strony - Operator Portalu i Użytkownik.
 9. Świadczeniodawca (Świadczeniodawcy) – podmioty wykonujące działalność leczniczą w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 160 z późn. zm.). Działalność prowadzona przez te podmioty stanowi przedmiot analizy w ramach obliczania Oncoindexu (dostępność do terapii onkologicznych).
 10. Treść (Treści) - treści i obiekty multimedialne (np. informacje, dane, pliki graficzne, zdjęcia lub filmy) w tym utwory w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 z późn. zm.) oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są prezentowane na Portalu.
 11. Umowa - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Stronami.
 12. Usługa - usługa obejmuje udostępnianie przez Operatora Portalu, na zasadach określonych w Regulaminie, za pośrednictwem Portalu:
  1. wartości Oncoindexu;
  2. informacji o dostępności terapii onkologicznych w Polsce oraz informacji o lekach wykorzystywanych w tego rodzaju terapiach;
  3. innych informacji związanych z projektem Oncoindex;
  4. możliwości wyszukania listy leków, które są wykorzystywane do leczenia poszczególnych chorób onkologicznych - informacja ta obejmuje w szczególności następujące dane: nazwa substancji czynnej, informacja o występowaniu terapii w standardach leczenia ESMO, aktualny status dostępności (refundacja przez NFZ), informacje dodatkowe obejmujące treść ChPL oraz programów lekowych;
  5. możliwości podpisania przez Użytkownika petycji dotyczącej dostępności terapii onkologicznych;
  6. możliwości otrzymywania na Adres e-mail Użytkownika Newslettera oraz innej korespondencji.
 13. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.).
 14. Użytkownik - oznacza pełnoletnią osobę fizyczną, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, która spełnia warunki Regulaminu i uzyskała dostęp do Usług świadczonych przez Operatora Portalu.
 15. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§3 Wymagania techniczne

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Operator Portalu są następujące: połączenie z siecią Internet; zaktualizowana do najnowszej wersji przeglądarka internetowa Chrome, Internet Explorer, Firefox lub Opera; przeglądarka powinna akceptować pliki "cookie"; przeglądarka powinna mieć włączoną obsługę JavaScript. W celu korzystania z Portalu konieczne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

§4 Prawa i obowiązki Operatora Portalu

 1. Operator Portalu nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za:
  1. jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim powstałe w wyniku korzystania przez Użytkownika z Portalu w sposób sprzeczny z przepisami prawa;
  2. działalność leczniczą wykonywaną przez Świadczeniodawców;
  3. poprawność i aktualność danych zawartych w bazach danych Portalu oraz za decyzje lub działania, jakie Użytkownik podejmie na ich podstawie – w związku z tym, że dane zawarte w bazach danych Portalu pochodzą z lub zostały opracowane w oparciu o dane zewnętrzne;
  4. szkody powstałe w następstwie zakłóceń lub niedostępności Portalu, które nastąpiły wskutek zdarzeń niezależnych od Operatora Portalu;
  5. działalność Serwisów internetowych należących do osób trzecich połączonych z Serwisem poprzez np. linki;
  6. jakiekolwiek decyzje podejmowane przez Użytkowników na podstawie informacji udostępnianych za pośrednictwem Portalu;
 2. Operator Portalu zastrzega sobie prawo do możliwości przesyłania Użytkownikowi na Adres e-mail Użytkownika informacji technicznych i systemowych dotyczących funkcjonowania Portalu, niestanowiących informacji handlowej w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§5 Prawa i obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
  1. korzystania z Portalu zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami;
  2. poprawienia prawdziwych danych w przypadku wypełniania formularzy zawartych na Portalu, w szczególności w celu podpisania przez Użytkownika petycji dotyczącej dostępności terapii onkologicznych;
  3. korzystania z Portalu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
  4. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub/i umieszczanie na Portalu niezamówionej informacji handlowej; podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu nieuprawniony dostęp do danych lub funkcjonalności Portalu;
  5. korzystania z Portalu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Operatora Portalu, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw;
  6. korzystania z wszelkich Treści zamieszczonych w ramach Portalu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie Treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez Operatora Portalu;
  7. niezwłocznego powiadomienia Operatora Portalu o każdym przypadku naruszenia jego praw, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Uzyskanie dostępu do bazy danych Portalu w sposób inny niż wynikający z Regulaminu, w szczególności za pomocą oprogramowania niebędącego zwykłą przeglądarką internetową stanowi rażące naruszenie postanowień Regulaminu i może stanowić podstawę do pociągnięcia do odpowiedzialności karnej.
 3. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie czynności wykonane przez siebie w ramach Portalu.

§6 Prawa autorskie

 1. W odniesieniu do Treści udostępnionych na Portalu, podlegają one ochronie prawa autorskiego, nie jest dopuszczalne wykorzystanie ich bez uprzedniej zgody Operatora Portalu. Kopiowanie, przekazywanie oraz udostępnianie odpłatnie lub nieodpłatnie osobom trzecim treści znajdujących się na stronach Portalu jest zabronione.

§7 Reklamacje

 1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem Usługi.
 2. Użytkownik może zgłaszać reklamację w formie elektronicznej na adres: oncoindex@alivia.org.pl lub listem poleconym na adres Operatora Portalu.
 3. Reklamacja powinna zawierać nazwę zgłaszającego, jego dane teleadresowe, adres email, oraz opis problemu będącego podstawą reklamacji.
 4. Operator Portalu rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli reklamacja nie może zostać rozpatrzona w danym terminie, Operator Portalu powiadomi w tym terminie reklamującego e-mailem o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
 5. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę wpływu reklamacji do Operatora Portalu.

§8 Polityka prywatności

 1. Za każdym razem, gdy użytkownik wchodzi na witrynę internetową, z uwagi na kwestie techniczne przeglądarka internetowa użytkownika automatycznie przesyła Operatorowi Portalu następujące dane:
  • adres IP kontaktującego się komputera
  • data i godzina dostępu
  • nazwa i URL wywołanego pliku
  • ilość przesłanych danych
  • status dostępu (plik został przesłany, plik nie został znaleziony, itd.)
  • dane identyfikacyjne używanej przeglądarki i systemu operacyjnego
  • nazwa dostawcy zapewniającego użytkownikowi dostęp do Internetu
  • strona internetowa, z której uzyskano dostęp

  Dane te są wykorzystywane w celu umożliwienia korzystania z Portalu, czyli w celu realizacji Umowy, a podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 pkt 1 b RODO. Przesyłanie tych danych jest niezbędne w celu korzystania z Portalu.

  Dane te mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia bezpieczeństwa Portalu i systemów Operatora Portalu oraz poprawy i personalizowania zawartości Portalu. Powyższe cele przetwarzania stanowią prawnie uzasadnione interesy Operatora Portalu. Podstawę prawną przetwarzania danych w powyższych celach stanowi art. 6 pkt 1 f RODO.

  Dane przetwarzane będą jedynie przez okres niezbędny do realizacji celów opisanych powyżej, zgodnie z obowiązującym prawem.

 2. Jeżeli Użytkownik podpisze się pod udostępnioną na Portalu petycją, przetwarzane będą również jego imię i nazwisko oraz adres email. Dane te są wykorzystywane w celu identyfikacji użytkownika podpisującego petycję i następnie doręczenia jej do adresatów petycji, na podstawie zgody użytkownika (art. 6 pkt 1 a RODO).

  Dane Użytkownika przetwarzane będą w tym celu do czasu złożenia petycji u jej adresatów albo cofnięcia zgody Użytkownika na przetwarzanie jego danych.

 3. Jeżeli Użytkownik wyrazi zgodę na otrzymywanie Newslettera, jego imię i nazwisko oraz adres email przetwarzane będą w tym celu – do czasu rezygnacji z Newslettera przez Użytkownika lub zakończenia świadczenia tej Usługi przez Operatora Portalu. Podstawą przetwarzania danych Użytkownika jest wyrażenie zgody (art. 6 pkt 1 a RODO).
 4. Po upływie powyższych okresów przetwarzania danych w celach wskazanych w ust. 1 – 3, dane będą przetwarzane w celu udowodnienia, że Operator Portalu przetwarzał dane Użytkownika zgodnie z prawem (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane te mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń wobec Operatora Portalu.
 5. Administratorem danych osobowych jest Alivia – Fundacja Onkologiczna Osób Młodych z siedzibą w Warszawie 02-796 przy ul. Zaruby 9 lok. 131.
 6. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, Użytkownik może cofnąć tę zgodę w dowolnym momencie, kontaktując się z Operatorem Portalu pod adresem oncoindex@alivia.org.pl. Zgodę na otrzymywanie Newslettera Użytkownik może cofnąć kontaktując się z Operatorem Portalu w powyższy sposób, jak również klikając w odpowiedni link, umieszczony w każdym newsletterze. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Każdemu, czyje dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia danych, prawo ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Każdemu, czyje dane są przetwarzane, przysługuje również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych.
 8. Operator Portalu może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli zachodzą okoliczności wskazane w przepisach prawa – w szczególności, jeżeli przechowywanie tych danych jest konieczne, żeby wykazać, że przetwarzanie danych odbywało się zgodnie z prawem, albo jeżeli dane są niezbędne do obrony, dochodzenia roszczeń.
 9. Przewidywanymi odbiorcami danych są podmioty, którym Operator Portalu powierzy przetwarzanie danych, w tym na przykład podmioty dostarczające infrastrukturę techniczną wykorzystywaną w celu prowadzenia Portalu, podmioty, którym zlecono prowadzenie obsługi Użytkowników, pracownicy Operatora Portalu lub tych podmiotów – w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania danych określonych w niniejszym Regulaminie. Operator Portalu może ujawnić informacje dotyczące Użytkownika właściwym organom władzy publicznej lub innym uprawnionym podmiotom, jeżeli będzie do tego zobowiązany odpowiednią decyzją lub orzeczeniem takiego organu lub przepisami obowiązującego prawa. Poza powyższymi przypadkami dane osobowe Użytkownika nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody Użytkownika.
 10. Operator Portalu oświadcza, iż dołoży starań, aby zapewnić Użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Portalu. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych aniżeli pliki treści o podobnym charakterze, należy zgłaszać Operatorowi Portalu na adres email oncoindex@alivia.org.pl.
 11. Jednocześnie Operator Portalu oświadcza, że stosowane przy ochronie Portalu nowoczesne techniki zabezpieczenia dostępu do danych i Treści służą zapewnieniu jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa. Operator Portalu w celu umożliwienia korzystania z Portalu lub świadczenia Usług może korzystać z firm działających poza Unią Europejską, w krajach, które nie zapewniają poziomu ochrony danych osobowych takiego jak kraje Unii. W tych sytuacjach dane osobowe mogą być przekazywane do państw spoza Unii jedynie w oparciu o odpowiedni mechanizm zabezpieczający te dane – np. w oparciu o zawarte z odbiorcą danych standardowe klauzule umowne Komisji, wydane w ramach decyzji Komisji z dnia 27 grudnia 2004 r. lub decyzji Komisji z dnia 5 lutego 2010 r. z późniejszymi zmianami. Każdy może uzyskać kopię tych mechanizmów kontaktując się z Operatorem Portalu pod adresem email daneosobowe@alivia.org.pl.

§9 Cookies

 1. Serwis wykorzystuje pliki cookies, które są plikami tekstowymi umieszczanymi na komputerze użytkownika. W Serwisie wykorzystywane są następujące rodzaje cookies:
  1. Sesyjne - te pliki cookie są wymagane do realizacji podstawowych funkcji Serwisu;
  2. Google Analytics – te cookies służą do korzystania z Google Analytics, sieciowej usługi analitycznej świadczonej przez firmę Google Inc. („Google”). Google Analytics korzysta z plików cookie, pomagających witrynie internetowej w przeprowadzeniu analizy sposobu, w jaki użytkownicy wykorzystują tę stronę.
 2. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania przez użytkownika z tej witryny internetowej są zwykle przesyłane na serwer Google w USA i są tam przechowywane. Jeśli użytkownik aktywuje na tej witrynie internetowej anonimizację adresu IP, adres IP użytkownika zostanie wcześniej skrócony przez Google na terenie Państw Członkowskich Unii Europejskiej lub innych krajów będących stronami Umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach na serwer Google w USA przesyłany jest pełen adres IP, który następnie jest tam skracany. Google, działając na rzecz operatora tej witryny internetowej, wykorzysta powyższe informacje do oceny wykorzystania witryny przez użytkownika, sporządzenia raportów dotyczących aktywności w witrynie oraz świadczenia na rzecz operatora witryny dalszych usług związanych z wykorzystaniem witryny i Internetu. Adres IP przesłany przez przeglądarkę użytkownika w ramach Google Analytics nie będzie agregowany z innymi danymi posiadanymi przez Google. Użytkownik może sprzeciwić się stosowaniu plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji tej witryny internetowej może okazać się niemożliwe. Użytkownik może również zapobiec gromadzeniu przez Google danych generowanych przez plik cookie, dotyczących wykorzystania przez niego witryny internetowej (w tym adresu IP użytkownika) oraz przetwarzaniu tych danych, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Użytkownik może zapobiec gromadzeniu danych przez Google Analytics, klikając następujący link. Powoduje to umieszczenie pliku cookie z informacją o odmowie zgody, co zapobiegnie gromadzeniu danych użytkownika podczas kolejnych wizyt w tej witrynie: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/eula.html?hl=en
 3. Więcej informacji na temat warunków użytkowania oraz prywatności można uzyskać odwiedzając http://www.google.com/analytics/terms/en.html lub https://www.google.com/intl/en/privacy.html.
 4. Użytkownik może zarządzać swoimi preferencjami dotyczącymi cookies, w tym blokować korzystanie z cookies, za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.

§10 Odstąpienie / Rozwiązanie umowy

 1. Rozpoczynając korzystanie z Portalu Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że zgodnie z art. 38 pkt 13) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 683 z późn. zm.) nie przysługuje mu prawo odstąpienia od Umowy, ponieważ świadczenie Usług rozpoczyna się natychmiast po zawarciu Umowy, czyli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie od Umowy określonego w ustawie o prawach konsumenta.
 2. Operator Portalu może zakończyć świadczenie Usług lub prowadzenie Portalu w dowolnym momencie, bez podania przyczyn.
 3. Użytkownik może rozwiązać Umowę bez podania przyczyn i w trybie natychmiastowym, kontaktując się z Operatorem Portalu pod adresem oncoindex@alivia.org.pl.

§11 Postanowienia końcowe

 1. Aktualny Regulamin jest publikowany na Portalu oraz dostarczany w formie elektronicznej nieodpłatnie Użytkownikowi, a także na każde jego żądanie przesłane na adres email oncoindex@alivia.org.plw formacie umożliwiającym Użytkownikowi pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu.
 2. Operator Portalu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (tekst jedn. z dnia 17 maja 2006r. - Dz.U. Nr 90, poz. 631).
 4. Ewentualne spory będą rozstrzygane przez sądy właściwe ze względu na siedzibę Operatora Portalu, zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 5. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na Portalu.