0000358654
Przekaż darowiznę

Metodologia projektu

Czym jest Oncoindex?

Oncoindex to wskaźnik odzwierciedlający poziom dostępu polskich pacjentów do leków onkologicznych, zarejestrowanych od 2004 roku w Europie i zalecanych przez Europejskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej. Pozwala na ocenę czy polscy pacjenci mogą liczyć w ramach publicznego systemu ochrony zdrowia na leczenie zgodne z aktualną wiedzą medyczną. Ponadto, portal służy pomocą pacjentom, którzy szukają informacji o lekach zarejestrowanych i rekomendowanych do stosowania w terapii konkretnych rodzajów chorób nowotworowych.

Dlaczego stworzyliśmy Oncoindex?

W ramach projektu cyklicznie badamy przestrzeganie prawa pacjenta do otrzymania leczenia odpowiadającego aktualnej wiedzy medycznej. W tym celu porównujemy standard terapii finansowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia z wytycznymi Europejskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (ESMO). Opublikowane badania naukowe dowodzą, że przestrzeganie takich zaleceń gremiów naukowych pozytywnie wpływa na długość życia chorych. Z pomocą Oncoindexu chcemy monitorować sytuację chorych w naszym kraju oraz dostarczyć rzetelnej i potrzebnej informacji.

Jak obliczana jest wartość Oncoindexu?

Badaniu poddajemy obszary terapeutyczne – guzy lite i choroby hematoonkologiczne, które są najczęstszymi przyczynami zgonów pacjentów onkologicznych w Polsce: 10 guzów litych oraz 10 chorób hematoonkologicznych (w ramach ośmiu wskazań). Dane na ten temat pobieramy z raportów publikowanych przez Krajowy Rejestr Nowotworów. Jest to publiczny rejestr populacyjny, finansowany przez państwo. Następnie badamy czy dla danego rodzaju raka w okresie od 2004 roku zarejestrowano przynajmniej jedną nową terapię, rekomendowaną przez ESMO (z biegiem czasu będziemy brać pod uwagę leki zarejestrowane w przeciągu ostatnich 15 lat). Wyliczenie Oncoindexu następuje w trzech krokach:

  1. Określamy czy lek w danym wskazaniu jest refundowany w Polsce zgodnie z wytycznymi publikowanymi przez ESMO. Jeżeli jest dostępny bez ograniczeń, zgodnie z zaleceniami ESMO, przyznajemy 1 punkt. Jeżeli NFZ finansuje terapię, ale tylko dla części chorych w danym wskazaniu, przyznajemy 0,5 punktu. W przypadku, gdy lek nie jest w ogóle refundowany, przyznajemy 0 punktów.
  2. Dla każdego rodzaju choroby sumujemy punkty wynikające z zapewnienia dostępu do leków i dzielimy je przez maksymalną liczbę punktów do uzyskania, np. w raku płuca i oskrzeli (stan na 01.11.2018) jest to 6/18. Od tej wartości odejmujemy 100. W ten sposób powstaje Suboncoindex dla danego obszaru terapeutycznego.
  3. Po wyliczeniu Suboncoindexów dla wszystkich obszarów terapeutycznych wyliczamy główny Oncoindex, który stanowi średnią ważoną suboncoindexów, gdzie wagami jest liczba zgonów w poszczególnych obszarach terapeutycznych (według najnowszych danych Krajowego Rejestru Nowotworów). W ten sposób powstaje wartość Oncoidex, który jest widoczny na stronie głównej. Publikujemy również indeksy refundacji leków onkologicznych osobno dla guzów litych oraz chorób hematoonkologicznych, jak również poszczególnych obszarów terapeutycznych.

Do wyliczenia Oncoindexu za 05.2019 r. wzięliśmy pod uwagę 93 "leko-wskazania" występujące w standardach ESMO (jeden lek może być wskazany w więcej niż jednym nowotworze).


Jeżeli chciałbyś dowiedzieć się więcej o metodologii projektu albo masz jakiekolwiek inne pytania, skontaktuj się z nami pisząc na adres oncoindex@alivia.org.pl.