0000358654
Przekaż darowiznę
Substancje czynne w leczeniu:

Inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych

Nazwa substancji czynnej (leku) Europejskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej (ESMO). Opublikowane badania naukowe dowodzą, że przestrzeganie zaleceń takich gremiów naukowych sprawia, że pacjenci żyją dłużej. Czy występuje
w europejskim standardzie  leczenia (w/g ESMO)
Status refundacji przez NFZ w porównaniu z wytycznymi ESMO Dodatkowe informacje
Pixantrone dimaleate Lek w tym wskazaniu jest refundowany dla węższej grupy pacjentów, niż to wynika z wytycznych ESMO Refundacja z ograniczeniami Produkt pixantrone dimaleate jest wskazany do stosowania w monoterapii w leczeniu wielokrotnie nawracającego lub opornego na leczenie, agresywnego chłoniaka nieziarniczego z komórek B (ang. Non-Hodgkin Lymphoma, NHL) u osób dorosłych. Nie udowodniono korzyści z leczenia piksantronem stosowanym w piątej lub dalszej linii chemioterapii u pacjentów z opornością na ostatnio stosowane leczenie. EPAR/ChPL Program lekowy